Документи в ЦОП “ Дъга“

Методика за функциониране на социалните услуги в Център за обществена подкрепа “ Дъга“

Годишен план за развитие на социалната услуга в общността

План за развитие на ЦОП

Правилник за вътрешния ред

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за устройството и дейността на Център за обществена подкрепа “ Дъга“

Правилник за разглеждане на жалби и сигнали в ЦОП – Трън

Процедура за набиране и подбор на персонал в ЦОП

Процедура за обучение на новоназначен персонал в ЦОП

Процедура за поверителност на информацията и неразгласяване на факти

Процедура за пропусквателния режим на външни лица в сградата на ЦОП

Процедура за предотвратяване и ограничаване на неприемливо поведение в ЦОП

Процедура за защита от насилие, злоупотреби, тормоз и дискриминация в ЦОП

Процедура уведомяване на компетентните органи и родители / настойници / попечители или лица полагащи грижи за детето при възникване на инцидент с дете в ЦОП

Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали в ЦОП

Процедура за взаимодействие в случайте на насилие, злоупотреба с дете и дискриминация в ЦОП

Процедура за достъп до информация в ЦОП

Процедура за прием на потребители в СУ ЦОП

Програма за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана в ЦОП

Процедура за вътрешен контрол на предоставяните социални услуги в ЦОП

Процедура за набиране и подбор на доброволци

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *