За нас

Кои сме ние?

Център за обществена подкрепа в гр. Трън се управлява от Община Трън. Стартира своята дейност през 2011г., по проект Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2007 – 2013г.

От 2012 година Центъра се финансира от държавния бюджет, като делигирана от държавата дейност. Капацитета на центъра е 30 потребителя.

Центърът се намира в сграда на ул. „Ал. Стамболийски“ – 25, ет. 2, която е оборудвана със зали за възпитателна работа, психологическа подкрепа, социални консултации и групови занятия.

ЦОП извършва консултативна, превантивна и корективно  – възпитателнва работа с деца в риск  и техните семейства.

Екипът от професионалисти предоставя социална, образователна и психологическа подкрепа на всяко нуждаещо се дете. В ЦОП работят 6 – квалифицирани служители, които са напълно достатъчни за предоставяне на социалните услуги с необходимото качество. 

Какво правим?

В ЦОП, чрез групова, индивидуална и мобилна работа с децата и техните родители/ настойници/ се продиводейства на:

Изоставянето и неглижирането на децата

Насилието и отклоняващото се поведение

Участието в противообществени прояви

Отпадането от училище

Ранните бракове

  Социалните услуги в ЦОП са:

 информиране и консултиране;

 застъпничество и посредничество;

 общностна работа;

 терапия  и рехабилитация;

 обучение за придобиване на умения;

В подкрепа на:

Деинституализация и реинтеграция на деца от специализираните институции

Приемната грижа и осиновяването

Преодоляването на затруднения в развитието на когнитивната сфера и социалните умения

Програмите, чрез които реализираме своите услуги са:

Програма за ранно детско развитие семейно консултиране и подкрепа

Програма за превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното семейство и настаняването им в алтернативна грижа/

Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа/ настанени в резиденти услуги и приемни семейства/

Програма за подкрепа и консултиране на семейства от общността

Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители

Програма “ Превенция на ранните бракове“

Програма за подкрепана осиновяването

Програма за подкрепа на приемната грижа на местно ниво

Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги

Програма за работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства

Програма за превенция отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства.

Вие децата ще имате възможност да участвате в различни занимания за свободното време, клубове по интереси, ателиета, професионално ориентиране и спортни дейности.

Вие, техните родители и близки може да получите индивидуални психологически и социални консултации за справяне с проблемите, възникващи при отглеждането и възпитанието на децата, семейни конфликти и трудности, както и педегогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност и мотивация на децата. 

Към какво се стремим?

Всяко дете да се отглежда в семейна среда

На всяко дете  да бъде оказана подкрепа да завърши училище.

Всяко дете да овладее умения за пълноценен, самостоятелен живот.

Всяко дете да бъде защитено от насилие и злоупотреба с него.

Всяко дете с отклоняващо поведение да преодолее агресията и да почуства доброто в себе си и в хората.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *