Екип

Катрин Алексиева – директор ЦОП

Започнах работа като психолог в ЦОП – гр. Трън през 2019 г. Получих възможността да се запозная със същността на работата в сферата на социалните услуги и да стана част от една добре развита и организирана структура, която позволява на децата от община Трън да получават разнообразна подкрепа,  да развиват своите умения, да са ангажирани и да се чувстват пълноценни. Затова от момента, в който поех ръководния пост на центъра, с ясното съзнание, че доброто функциониране на услугата ще бъде в голяма степен моя отговорност, работя и се надявам да продължа да работя само и единствено в посока на подобряването на качеството на предлаганите услуги и цялостното развитие на ЦОП.

Филипина Филипова – социален работник

Започнах работа в ЦОП “ Дъга“ през 2017г. като социален работник. Вдъхновява ме промяната у децата. Това да виждам по – често усмивките на лицата им, както и избора им да бъдат смели и щастливи. Стремя се да създам подпомагащ процес за решаване на проблемите на потребителя.

Лиляна Асенова – социален работник

Аз съм Лиляна Асенова. Работя като социален работник в ЦОП “ Дъга“. Смятам, че мога да дам добри напътствия на децата, поради натрупания ми опит като социален работник във фондация ПИНК. Обичам да работя с деца, защото мога да им предам полезни ценности, за които да усвоят и да отворят врати за по – добро бъдеще, спокоен и честен живот.

Даниел Георгиев – психолог

Казвам се Даниел Георгиев. Работя в гр. Трън, Център за обществена подкрепа „Дъга”.  Длъжността ми е Психолог. Завършил съм магистратура по психология, бил съм член на управителния съвет на „Сдружение на Младите психолози”. Работил съм във Фондация „.П.У.Л.С.”, като психолог и социален работник. Обичам да работя с деца индивидуално и групово.

Калина Иванова – технически секретар

Започнах работа в ЦОП “ Дъга“ през 2020г., като технически секретар. С дългогодишния си опит искам да помогна за развитието на центъра и своевременно да се докосна до работата с деца.  Децата придобиват нови знания и умения, ново самочувствие, възможност да споделят своите преживявания и тревоги.


За нас

Кои сме ние?

Център за обществена подкрепа в гр. Трън се управлява от Община Трън. Стартира своята дейност през 2011г., по проект Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2007 – 2013г.

От 2012 година Центъра се финансира от държавния бюджет, като делигирана от държавата дейност. Капацитета на центъра е 30 потребителя.

Центърът се намира в сграда на ул. „Ал. Стамболийски“ – 25, ет. 2, която е оборудвана със зали за възпитателна работа, психологическа подкрепа, социални консултации и групови занятия.

ЦОП извършва консултативна, превантивна и корективно  – възпитателнва работа с деца в риск  и техните семейства.

Екипът от професионалисти предоставя социална, образователна и психологическа подкрепа на всяко нуждаещо се дете. В ЦОП работят 6 – квалифицирани служители, които са напълно достатъчни за предоставяне на социалните услуги с необходимото качество. 

Какво правим?

В ЦОП, чрез групова, индивидуална и мобилна работа с децата и техните родители/ настойници/ се продиводейства на:

Изоставянето и неглижирането на децата

Насилието и отклоняващото се поведение

Участието в противообществени прояви

Отпадането от училище

Ранните бракове

  Социалните услуги в ЦОП са:

 информиране и консултиране;

 застъпничество и посредничество;

 общностна работа;

 терапия  и рехабилитация;

 обучение за придобиване на умения;

В подкрепа на:

Деинституализация и реинтеграция на деца от специализираните институции

Приемната грижа и осиновяването

Преодоляването на затруднения в развитието на когнитивната сфера и социалните умения

Програмите, чрез които реализираме своите услуги са:

Програма за ранно детско развитие семейно консултиране и подкрепа

Програма за превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното семейство и настаняването им в алтернативна грижа/

Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа/ настанени в резиденти услуги и приемни семейства/

Програма за подкрепа и консултиране на семейства от общността

Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители

Програма “ Превенция на ранните бракове“

Програма за подкрепана осиновяването

Програма за подкрепа на приемната грижа на местно ниво

Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги

Програма за работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства

Програма за превенция отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства.

Вие децата ще имате възможност да участвате в различни занимания за свободното време, клубове по интереси, ателиета, професионално ориентиране и спортни дейности.

Вие, техните родители и близки може да получите индивидуални психологически и социални консултации за справяне с проблемите, възникващи при отглеждането и възпитанието на децата, семейни конфликти и трудности, както и педегогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност и мотивация на децата. 

Към какво се стремим?

Всяко дете да се отглежда в семейна среда

На всяко дете  да бъде оказана подкрепа да завърши училище.

Всяко дете да овладее умения за пълноценен, самостоятелен живот.

Всяко дете да бъде защитено от насилие и злоупотреба с него.

Всяко дете с отклоняващо поведение да преодолее агресията и да почуства доброто в себе си и в хората.